องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประวัติความเป็นมา

           

             

 

                   เดิมทีนั้น  “ตำบลเมืองเกษตร” เป็นส่วนหนึ่งของตำบลโนนเมืองและต่อมาในปี พ.ศ. 2536   ได้แยกออกมาจากตำบลโนนเมือง  และมีฐานะเป็นสภาตำบลเมืองเกษตร     สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “เมืองเกษตร” นั้น เนื่องจากว่าเขตพื้นที่ของตำบลมีหมู่บ้านใหญ่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 และบ้านโนนเกษตร       ทั้งสองหมู่บ้านมารวมกัน คือ เมือง และเกษตร  และตั้งชื่อตำบลว่า “เมืองเกษตร”  และอีกสาเหตุหนึ่ง           คือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  โดยเฉพาะพริกและข้าว  ที่สำคัญคือ บริเวณของตำบลเมืองเกษตร มีแหล่งน้ำใต้ดินที่มีรสชาติจืด สามารถที่จะนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค             และการเกษตรได้ ซึ่งผิดกับแหล่งน้ำบริเวณตำบลอื่นๆ ซึ่งมีรสชาติเค็มไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้  คำขวัญประจำตำบล คือ “เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน  ถิ่นมโหรี  คั่วหมี่อร่อย”
             ตำบลเมืองเกษตร  เป็นตำบลที่ 7  ของอำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2543  พี่น้องประชาชนมีความสมัครสามัคคี    มีน้ำใจดี    ช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นอย่างดี แม้สภาพพื้นที่ของตำบลเมืองเกษตร     จะมีความแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งลุ่มน้ำหรือแม่น้ำสายหลัก แต่ประชาชนก็ไม่เคย “แล้งน้ำใจ”  ยังคงเป็นสังคมชนบทไทยที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง