องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือ/มาตรฐานการปฏบัติงาน

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.

ปี 2565 

-คู่มือปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2564

บทเรียนความสำเร็จโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment(LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปี 2563

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loacl Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

มาตรฐานหอพักมาตรฐานหอพัก

- มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

 

 

ปี 2562

ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปี 2561

 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

- มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานตลาด

ปี 2560

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี 2556

มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  ภาคผนวก  แบบ 1  แบบ 2  แบบ 3   แบบ 4  แบบ 5

ปี 2555

- มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11 12 13 14 15  16  17  18  19  20

- มาตรฐานการควบคุมอาคาร  3  4  6  7  8 9 10 11 12  13  14  15

- มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

- มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  2  4  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   

- มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  1  2  3  7  9  

- มาตรฐานทางระบายน้ำ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

- มาตรฐานทางเดิน  ทางเท้า  และทางสาธารณะ  1  2   3   4    7  8  10  11  12  13 

ปี 2554

มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท.มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท.

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นมาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

- มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการตลาด

- มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

- มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

- มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน

- มาตรฐานระบบน้ำสะอาด

มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง