องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

บริการออนไลน์ (E-Service)

 การบริการออนไลน์ (E-SERVICE)

   แบบคำร้อง           แบบฟอร์ม        QR CODE

 

คำร้องขอรับการสนับสนุน

น้ำอุปโภค-บริโภค

 แบบฟอร์ม  (คลิก)     

คำร้องขอรับความ

ช่วยเหลือของประชาชน    

  แบบฟอร์ม (คลิก)           

คำร้องทั่วไป           

(งานด้านช่าง)

           แบบฟอร์ม (คลิก)        
คำร้องขอใช้กำลัง 
อปพร.    
               แบบฟอร์ม (คลิก)