องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนยุทธศาสตร์
  | 1   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง