องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง