องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง