องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

สภาพทางสังคม

 
สภาพชุมชนโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  คือ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์