องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  | 1   
แผนผังประชาสัมพัธ์การลดขั้นตอนการให้บริการ
แผนผังประชาสัมพัธ์การลดขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ผังการลดขั้นตอนการให้บริการ2562
ประชาสัมพันธ์ผังการลดขั้นตอนการให้บริการ2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการลดขั้นตอน2562
โครงการลดขั้นตอน2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศลดขั้นตอน2562
ประกาศลดขั้นตอน2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศลดขั้นตอน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง