องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การวางระบบควบคุมภายใน
  | 1   
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายการตรวจสอบ
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ควบคุมภายใน2562
ปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
ปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
บันทึกข้อความติดตามผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
คำสั่งคณกรรมการควบคุมภายในุ61

เอกสารที่เกี่ยวข้อง