องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การวางระบบควบคุมภายใน
  | 1   
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายการตรวจสอบ
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ควบคุมภายใน2562
ปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
ปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
บันทึกข้อความติดตามผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
แบบปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน61
คำสั่งคณกรรมการควบคุมภายในุ61

เอกสารที่เกี่ยวข้อง