องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่
            ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีที่ตั้งที่ทำการอยู่  ณ บริเวณบ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเกษตร  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงมาทางด้านทิศเหนือ (ตามถนนสายบ้านขาม-คง)  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  60 กิโลเมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีเนื้อที่ประมาณ  24,046  ไร่  หรือประมาณ  17.7  ตร.กม.  โดยอาจแยกเนื้อที่ได้ดังนี้

บ้าน หมู่ที่ พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) จำแนกพื้นที่ (ไร่) แหล่งน้ำ (ไร่) ที่สาธารณะ ที่อยู่อาศัย
นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ทุ่งหญ้า
หนองไผ่  1 3,827 1,425 1,854 25 333 133 57 13 126
คูเมือง   2 5,322 3,230 1,266 30 675 22 99 45 136
ตะโก  3 1,760 1,300 188 25 198 19 60 - 136
โนนตำหนัก  4 1,513 1,100 169 20 158 33 33 9 107
โนนเกษตร  5 3,733 2,248 656 20 750 43 16 6 124
เมืองทอง  6 4,000 2,516 687 25 599 93 89 - 218
หนองโบสถ์  7 2,823 1,595 717 30 359 67 55 3 145
รวมทั้งหมด   22,978 13,414 5,528 175 3,072 410 409 76 992

 ที่มา  สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง

ทิศเหนือ        ติดต่อกับบ้านหนองพลวง  ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา
ทิศใต้            ติดต่อกับบ้านโนนหญ้าคา  ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับบ้านโคกคูขาด  ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโนนเมือง  ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

   
ในเขตปกครองของ อบต.เมืองเกษตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่   ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายถนัด ดูสันเทียะ
หมู่ที่ 2 บ้านคูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางวรนุช  วันสันเทียะ
หมู่ที่ 3 บ้านตะโก ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบุญเลี้ยง หวังค้ำกลาง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนตำหนัก ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสันติพงษ์ มุ่งอ้อมกลาง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเกษตร กำนัน ต.เมืองเกษตร คือ นายกิตติทรัพย์ ขวัญกิจสุขสกุล
หมู่ที่ 6 บ้านเมืองทอง ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวันชัย มีกำปัง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโบสถ์  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางพนม  แข็งการ

 

สภาพภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  ฝนตกชุกในฤดูฝน  และอากาศแห้งแล้งและลมพัดแรงในฤดูแล้ง  ในพื้นที่ไม่มีป่าไม้และภูเขา  อันเป็นแหล่งลุ่มน้ำที่สำคัญ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพอากาศและพื้นที่ดินมีสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซาก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  การเกษตรที่สำคัญได้แก่    การทำนาข้าว   การทำไร่พริก    และการเลี้ยง
ปศุสัตว์  เป็นต้น

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

                   สภาพชุมชนโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  คือ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ 

 

ประชากร

  จำนวนประชากรของตำบลเมืองเกษตร   จากการสำรวจเดือน   เมษายน    2558  พบว่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   3,793  คน    แยกเป็นชาย  1,929   คน    เป็นหญิง  1,864   คน     ความหนาแน่นเฉลี่ย   214.23   คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,110  ครัวเรือน   โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลเมืองเกษตร

หมู่ที่ บ้าน ประชากร ชาย หญิง  ครัวเรือน หมายเหตุ
1 หนองไผ่ 353 181 172 100  
2  คูเมือง 994 517  477 264  
3 ตะโก 313 154 159 82  
4 โนนตำหนัก 268 142 126 76  
5 โนนเกษตร 673 331 342 190  
6 เมืองทอง 814 409 405 271  
7 หนองโบสถ์ 378 195 183 127  
  รวม 3,793 1,929 1,864 1,110  


   ที่มา  :     งานทะเบียนราษฎร   สำนักทะเบียนอำเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
 

สถิติประชากรจำแนกตามอายุ

บ้าน

ประชากร ประชากรจำแนกตามอายุและเพศ
รวม 0-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61-70 ปี 70 ปี ขึ้นไป
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
หนองไผ่ 181 172 21 25 20 23 32 23 43 25 20 33 23 21 16 14 6 8
คูเมือง 517 477 77 49 74 55 72 76 83 67 81 78 72 67 31 45 27 40
ตะโก 154 159 12 11 14 14 20 22 27 15 28 30 18 26 12 17 23 24
โนนตำหนัก 142 126 12 8 18 14 31 17 24 19 22 22 16 18 12 16 7 12
โนนเกษตร 330 342 37 33 42 41 53 49 47 53 58 61 49 49 21 30 23 26
เมืองทอง 409 405 64 57 65 47 51 62 76 66 58 58 48 60 26 36 21 19
หนองโบสถ์ 195 183 27 26 32 26 26 32 33 27 29 19 21 29 19 14 8 10

 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีถนนสายหลักที่สำคัญ  ได้แก่
1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      (ขามสะแกแสง  - คง)  เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอขามสะแกแสง และอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา


การจราจร
การ จราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีความคล่องตัว  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์และรถ จักรยานยนต์เป็นหลัก และมีรถประจำทางผ่าน  2  สาย  คือ  
1. รถประจำทางสายขามสะแกแสง – โนนเมือง
2. รถประจำทางสายขามสะแกแสง – หนองหัวฟาน


การไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร   ประชาชนใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อำเภอโนนสูง  โดยประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลก็มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในทุก ๆ ปี


การประปา
ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร   มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เกษตร (ประปาอนามัย,ประปาบ้านหนองโบสถ์และประปาบ้านโนนเกษตร  ให้บริการประชาชนทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  และประชาชนบางส่วนก็มีการใช้น้ำบาดาลที่ขุดเจาะเพื่อใช้ในการทำการเกษตรกรรม ด้วย


การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเกษตร มีโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา   เขต  5 (สพท. นม.5)   จำนวน  4  โรงเรียน  คือ
1.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
2.  โรงเรียนบ้านคูเมือง
3.  โรงเรียนบ้านบุตะโก
4.  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
นอกจาก นั้น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์  ได้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร


ศาสนา
ภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีศาสนสถาน  จำนวน  5  แห่ง  คือ  วัดบ้านหนองไผ่    วัดบ้านคูเมือง   วัดบ้านเมืองทอง   วัดบ้านตะโก    วัดบ้านโนนเกษตร  


   

ด้านเศรษฐกิจ

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
        ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรเป็น แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  รองลงมาคือ  อาชีพด้านพาณิชยกรรมและรับจ้าง ฯลฯ   ซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชากรจะอยู่ในประมาณ  25,000  บาท / คน / ปี


        การเกษตรกรรม
        เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม
ประมาณ   22,978  ไร่   โดยจำแนกออกเป็น  การทำนา  การทำไร่  การปศุสัตว์  อาชีพหลักคือ  การทำนา  โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  คือ  ข้าว  มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกประมาณ    13,414   ไร่   

 

        การพาณิชยกรรม / การบริการ
        ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีร้านขายวัสดุก่อสร้างจำนวน  1  แห่ง   ร้านขายของชำ  จำนวน  35  แห่ง  และสถานบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง  ส่วนตลาดสดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรยังไม่มี และประชาชนได้เดินทางไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดของเทศบาลตำบลขามสะแกแสงแสง ซึ่งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ประมาณ  8  กิโลเมตร   และซื้อของที่ตลาดนัดทุกวันเย็นวันอังคารและวันเสาร์   ณ   สี่แยกบ้านเมืองทอง  ตำบลเมืองเกษตร

 

ด้านวัฒนธรรม
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณีวัฒนธรรมที่ประชาชนยึดถือสืบทอดกันมา  ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา   ประเพณีบุญกฐิน   ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ฯลฯด้านสาธารณสุข                   
        ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีสถานีอนามัยจำนวน  1  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยเมืองทอง  และประชาชนอาศัยการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานจากสถานีอนามัยเมืองทองซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านเมืองทอง  หมู่ที่   6    และโรงพยาบาลขามสะแกแสง    ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลเมืองเกษตร   ประมาณ   7 กิโลเมตร