องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่   ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายถนัด ดูสันเทียะ
หมู่ที่ 2 บ้านคูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางวรนุช  วันสันเทียะ
หมู่ที่ 3 บ้านตะโก ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบรรหาญ เกษี
หมู่ที่ 4 บ้านโนนตำหนัก ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสันติพงษ์ มุ่งอ้อมกลาง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเกษตร กำนัน ต.เมืองเกษตร คือ นายกิตติทรัพย์ ขวัญกิจสุขสกุล
หมู่ที่ 6 บ้านเมืองทอง ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวันชัย มีกำปัง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโบสถ์  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางพนม  แข็งการ