องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เลขที่  85  หมู่ที่  5  ต.เมืองเกษตร 
อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  30290

โทรศัพท์ /โทรสาร  044-756-344

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

E- mail = Webmaster@muangkaset.go.th
            s
araban_06301107@dla.go.th

...........

Link facebook อบต.เมืองเกษตร

  WEBSITE :  http://www.muangkaset.go.th/


แผนที่ อบต.เมืองเกษตร 
Google  map