องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 

มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการตลาด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานหอพัก


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานหอกระจาย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค


เอกสารที่เกี่ยวข้อง