องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

อำนาจหน้าที่

               องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สำคัญ  2  ฉบับ  คือ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนตำบลมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ดังนี้