องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.

 วันที่ 23 พ.ย. 64  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองเกษตร  และผู้นำชุมชน  ประชาชน  ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง  ผู้อำนวยการและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตะโก และโรงเรียนบ้านคูเมือง ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ต่อไป

                สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 2 คน และสมาชิกสภา อบต. แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง