องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ 2565 มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืม

วันนี้ (26 มกราคม  2565)  นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง  พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ 2565  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง  มอบโค - กระบือให้เกษตรกรยืมตามโครงการธนาคารโคกระบือ  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปี  2565   พร้อมมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคให้แก่ผุ้เลี้ยงสัตว์ในพืั้นที่บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  7  ตำบลเมืองเกษตร  อำเภอขามสะแกแสง