องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมมอบใบประกาศให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

วันที่  24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565   จ.ส.ต. นรินทร์   ชูพันดุง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มอบใบประกาศให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมมให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม   จริยธรรม  ประจำปี  พ.ศ. 2565