องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

อบต.เมืองเกษตรจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  วันที่  27  กรกฎาคม  2565   โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่   ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน  ผู้นำหมู่บ้าน  อสม. อปพร.  ส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม