องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้ออกดำเนินการฉีดฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ตำบลเมืองเกษตร  โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน

ในระหว่างวันที่ 22 - 26  สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. 22 สิงหาคม 2565   09.00-12.00 น.  บ้านหนองไผ่      หมู่ที่  1 

2. 22 สิงหาคม 2565   13.00-16.30 น.  บ้านตะโก          หมู่ที่  3

3. 23 สิงหาคม 2565   09.00-12.00 น.  บ้านโนนตำหนัก   หมู่ที่ 4

4. 23 สิงหาคม 2565   13.00-16.30 น.  บ้านหนอโบสถ์    หมู่ที่ 7

5. 24 สิงหาคม 2565   09.00-12.00 น.  บ้านคูเมือง         หมู่ที่ 2

6. 25 สิงหาคม 2565   09.00-16.30 น.  บ้านเมืองทอง      หมูที่ 6

7. 26 สิงหาคม 2565   09.00-16.30 น.  บ้านโนนเกษตร    หมู่ที่  5

และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้

๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด

๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด

๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

         หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย