องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เชิญชวน พนักงาน ข้าราชการ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด

# ผ้าไทยโคราช

# ผ้าทอโคราช

# ผ้าทอใส่สบาย