องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ประชุมสภา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร (ชั้น ๒)