องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


อำเภอยิ้ม...อิ่มบุญ

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคา ๒๕๖๕

     นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมโครงการอำเภอยิ่ม...อิ่มบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาวัดบ้านโนนผักชี บ้านโนนผักชี หมู่ที่ ๔ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา