องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เวลา 09.00 น. นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566