องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ธนาคารขยะชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกับ หมู่บ้านชุมชนเปิดรับ - ฝาก ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์วัดบ้านคูเมือง