องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริการส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริิยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ วัดบุละกอ