องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศพด.อบต.เมืองเกษตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %