องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมในไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ณ ฝ่ายบ้านตะโก ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา