องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


พ่นยุงลาย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกับ อสม.บ้านเมืองทองออกพ่นยุงลาย เนื่องจากมีการรับแจ้งจาก รพ.สต.เมืองทองพบผู้เป็นไข้เลือดออก ที่บ้านเมืองทอง 1 ราย