องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดที่ วัดธรรมเมืองทอง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ท่านรองนายก และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมด้วยทางสมาชิกสภา ช่วยตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ที่วัดธรรมเมืองทอง