องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วม กับกรรมการ กปท.จัดประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเกษตร