องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
งบแสดงฐานะการเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานรายรับ รายจ่าย ปีะจำปี 64


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบแสดงฐานะการเงิน ปรงบประมาณ 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส


เอกสารที่เกี่ยวข้อง