องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

องค์ความรู้ประเด็นที่ 1
  | 1   
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง