องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 

ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมุลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาเลขที่ 11 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศรับโอน(ย้าย)62/5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศรับโอน(ย้าย)62/4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศรับโอน(ย้าย)62/3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศรับโอน(ย้าย)62/2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศรับโอน(ย้าย)62/1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาเลขที่ 7 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาเลขที่ 6 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง