องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 


ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.เมืองเกษตร
ขอประชาพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามบัญชีรายชื่อ ตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/htqpdl ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/htqpdl

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในทุกท่านตอบแบบวัดการรับรุู้ ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/htqpdl

เอกสารที่เกี่ยวข้อง