องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานผลการดำเนินงาน
 ย้อนกลับ | 1 | 2   
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายการตรวจสอบ
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง