องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่งรักษาราชการแทน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งรักษาราชการแทน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประกาศมอบหมายความรับผิดชอบอบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ
ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๕ ม.ค.๖๔
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 (ภ.ด.ส.3) 26พ.ย.62
แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง