องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 ย้อนกลับ | 1 | 2   
ควบคุมภายใน62
คำสั่งกรรมการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบปอ.2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
แบบปอ.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.3 ปี 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.2 ปี 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.1 ปี 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.3 ปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.2 ปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับองค์กร ปอ.1 ปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับ องค์กร แบบปอ.3 ปี 58


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับ องค์กร แบบปอ.2 ปี 58


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระดับ องค์กร แบบปอ.1 ปี 58


เอกสารที่เกี่ยวข้อง