องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 

มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานสะพาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานระบบน้ำสะอาด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานทางระบายน้ำ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การดูแลและรักษาโบราณสถาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง