องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   


รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  จรรยาบรรณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแนวทางคุณธรรมจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประมวลจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง