องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23   ต่อไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ทำความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ในสำนักปลัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดูแล บำรุงรักษาตกแต่งสวนบริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร และงานอื่นๆในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศพด. อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานส่วนตำบล
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานจ้าง
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจและบันทึกภาคสนามแผนที่ภาษี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง