องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง