องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ
โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภาพประกอบ      

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
อบต.เมืองเกษตรได้ทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ ผู้สูงอายุ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่มีผู้สนใจจำนวนมาก

ภาพประกอบ      

โครงการมอบถังขยะอันตราย
6 มิถุนายน 2560 นายก อบต.เมืองเกษตรได้มอบถังขยะอันตรายเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำไปติดตั้งไวในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นจุดเก็บขยะอันตรายนำไปทำลายในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

ภาพประกอบ      

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินิี
อบต.เมืองเกษตรจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินิี โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 หลัง

ภาพประกอบ    

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560
อบต.เมืองเกษตร จัดทำโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อพปร. ตั้งด่านตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ    

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
อบต.เมืองเกษตรจัดทำโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2560

ภาพประกอบ      

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2559
นายก อบต.เมืองเกษตรนำพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคูเมือง-หนองไผ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพประกอบ      

พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ
นายเสนอ เกี้ยวกลาง นายก อบต.เมืองเกษตร นำพี่น้องประชาชนตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยฯ

ภาพประกอบ      


ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลเมืองเกษตรร่วมลงนามถวายอาลัย
นายเสนอ เกี้ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร นำเหล่าข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมื

ภาพประกอบ      


โครงการ big claning day 8 สิงหาคม 2559
8 ส.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรจัด big claning day ภายในหน่วยงาน

ภาพประกอบ      

โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ(รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน)
12 สิงหาคม 2559 อบต.เมืองเกษตรดำเนินโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ (รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน)

ภาพประกอบ      

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2559 ศพด.อบต.เมืองเกษตร ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพประกอบ      

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
วันที่ 22 ก.ค. 2559 อบต.เมืองเกษตรได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน 50 คน

ภาพประกอบ      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2559
22 ก.ค 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองเกษตรได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ภาพประกอบ      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขฯ
15 ก.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภาพประกอบ      

โครงการพลังงานชุมชนลดโลกร้อน ประจำปี 2559
วันที่ 14 ก.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรจัดโครงการพลังงานชุมชนลดโลกร้อน มีกิจกรรมการอบรม การปลูกต้นไม้ และรณรงค์ปั่นจักยาน

ภาพประกอบ