องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 


สัญญาจ้างเลขที่ 14 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้างเลขที่ 13 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้างเลขที่ 12 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สัญญาเลขที่ 10 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง