องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การลดขั้นตอนกระบวนงาน

ประชาสัมพันธ์ผังการลดขั้นตอนการให้บริการ2562

ประชาสัมพันธ์ผังการลดขั้นตอนการให้บริการ2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง