องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การดำเนินงานศูนย์ฯ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ประกาศ/คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลเมืองเกษตร

คำสั่งนายทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ต.เมืองเกษตร

ประกาศเลขทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ต.เมืองเกษตร

ประกาศราชกิจจานุเบกษาการขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ต.เมืองเกษตร

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

- พรบ. กองทุนยุติธรรม  พ.ศ. 2558

- พรบ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544

- พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546