องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา

ายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65

ายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65

เอกสารที่เกี่ยวข้อง