องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2564-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (คลิกเพื่อเปิดอ่าน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง