องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรเอกสารที่เกี่ยวข้อง