องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

คนไทยยุคใหม่ใส่ใจพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว คือ อะไร ?

พื้นที่สีเขียว (Green Space) คือ พื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกําหนดขึ้นในเมืองหรือชุมชนปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศการดํารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่วน พื้นที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพรรณที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดและปริมาณ โดยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการดูแลบํารุงรักษาให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดล้อมที่ ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองและชุมชน ผู้มาเยือน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน

พื้นที่สีเขียวมีหลายประเภท

พื้นที่สีเขียว แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ ได้แก่

 • พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ 

เป็นพื้นที่ที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ลำธาร

 • พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ

เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้งานได้ เช่น สวนสาธารณะ

 • พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้งานไม่ได้ แต่ได้รับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแทน เช่น สวนหย่อมภายในหมู่บ้าน

 • พื้นที่สีเขียวเส้นทางสัญจร

เป็นพื้นที่ที่จัดทำขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเมือง เช่น ต้นไม้ข้างทาง เกาะกลางถนน เป็นต้น

 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

เป็นพื้นที่ที่ผู้ที่ครอง จะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ ประชาชน ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น ทุ่งนา ไร่พืช

 • พื้นที่สีเขียวรอการพัฒนา

เป็นพื้นที่ที่รกร้าง หรือว่างเปล่า

6 ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

 • ช่วยลดความร้อน ฝุ่นควัน และมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง โรงงาน และรถยนต์ภายในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯได้
 • ช่วยในการฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศของสัตว์ และธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือถูกสร้างขึ้นมา ก็สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้สัตว์ได้อยู่อาศัย ทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดูแลตัวมันเองได้อีกครั้ง
 • ช่วยให้กลางวันร่วม กลางคืนสงบ เพราะต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีพุ่มใบหนา ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ช่วยลดมลภาวะทางเสียงที่มีมากมายในเมืองใหญ่
 • ช่วยให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่รวมตัว จัดกิจกรรมสันทนาการ เป็นสถานที่พักผ่อนที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้
 • เป็นครูสอนบทเรียนธรรมชาติ พื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนในเมืองใหญ่ไร้ธรรมชาติ จะได้เรียนรู้ ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่ด้ายสองมือของตัวเอง
 • ทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลาย ได้สงบจิตสงบใจ ลดความเครียดลงไปได้ จนช่วยรีดประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้นได้ถึง 20 %