องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มดอกไม้จันทน์ สบู่ ยาหม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

กลุ่มทำดอกไม้จันทร์ ทำสบู่ ทำยาหม่อง เป็นของชำร่วย