องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารขยะชุมชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วมกับชุมชน เปิดรับฝาก-ขาย ธนาคารขยะ หมู่ 3 บ้านตะโก หมู่ 4 บ้านโนนตำหนัก และ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์